Izbor izdelkov

Na podlagi 28. in 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15)Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16)46. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) ter tretjega odstavka 6. člena Pravilnika o upravljanju s stvarnim premoženjem Univerze v Ljubljani z dne 17. 12. 2015 (s poprav.) Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Kardeljeva 5, Ljubljana, ki jo zastopa dekan dr. Rado Bohincobjavlja

 

Javno zbiranje ponudb za najem poslovnih prostorov fakultete za izvajanje gostinske dejavnosti

 

Datum objave: 17. 8. 2017

1. SPLOŠNO 

Organizator javnega zbiranja ponudb, upravljalec in najemodajalec zadevnih prostorov je Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana.Lastnik nepremičnine je Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana.

V nadaljevanju dokumentacije opredeljeni zadevni prostori se oddajajo za izvajanje gostinske dejavnosti, cilj pa je zagotovitev kakovostne in raznovrstne ponudbe za goste lokala

 

2. PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

Predmet tega zbiranja ponudb je najem poslovnega prostora št. 4 s pripadajočimi prostori, lociranega v prizidku stavbe fakultete, ki v naravi predstavlja lokal, ki obsega:

1. Gostinski lokal v pritličju s pripadajočimi sanitarijami in skladiščnimi prostori v izmeri 210,99 m2, 

2. Letni vrt v izmeri 180,00 m2 (oboje skupaj v nadaljnjem besedilu: lokal).

Najemnik lokala v skladu z določbami četrtega odstavka 6. člena Pravilnika o upravljanju s stvarnim premoženjem UL ne sme oddati v podnajem.

 

3. NAMEMBNOST LOKALA

Najemnik bo lokal uporabljal za izvajanje gostinske dejavnosti na kakovostni ravni, ki bo usklajena z lokacijo, namenom ustanovitve in celostnim ambientom fakultete kot akademskega okoljav skladu z vsemi veljavnimi predpisi, smernicami dobre higienske prakse in uporabe načel HACCP v gostinstvu.

V okviru lokala bo v sodelovanju z organizatorji omogočal izvajanje programov Študentskega sveta FDV, Študentske organizacije FDV in formalno organiziranih študentskih društev študentov FDV, zagotavljal brezplačni dostop do spleta in dnevnega splošnoinformativnega tiska, izložbeni prostor Založbe FDV (v izmeri 3 m2), manjši prodajni prostor z izdelki, namenjenimi promociji pripadnosti fakulteti (ki jih predhodno odobri fakulteta) in informativno desko z informacijami, pomembnimi za študente. 

Sprememba namembnosti poslovnega prostora ni dovoljena in predstavlja razlog za izredno odpoved najemne pogodbe

Najemnik mora:

nuditi kakovostno, zdravju prijazno, raznovrstno in cenovno primerno ponudbo hrane in pijače (hladne in tople prigrizke, tople in hladne napitke vseh vrst, najmanj tretjino ponudbe prehrane morajo obsegati prehranski artikli, primerni za vegetarijance, prehranski artikli organskega izvora, prehranski artikli brez glutena, prehranski artikli brez laktoze in hipoalergenski prehranski artikli ter njihove kombinacije. Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati dokument Smernice zdravega prehranjevanja za študente z jedilniki, ki je priloga te dokumentacije. Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja izkazuje s svojo predlagano ponudbo, ki jo priloži prijavni dokumentaciji)Ponudnik mora imeti tudi izkušnje s pripravo tople hrane,

skrbeti za čistočo površin lokala, delovnih površin, opreme lokala,

ločevati odpadke in jih odnašati na za to določena zbirna mesta ter poravnati stroške njihovega odvoza ter sorazmerni del stroškov vzdrževanja zbirnih mest,

zagotoviti strokovno usposobljene delavce gostinskega lokala, pri čemer mora biti vsaj ena oseba vsak čas delovanja izkušeni gostinec,

zagotoviti ustrezno kadrovsko strukturo skupine oseb, ki opravlja dela za uporabnikater redno izobraževanje le-teh,

   zagotoviti, da gostinsko osebje (zaposleni in pogodbeni delavci) izpolnjujejo predpisane pogoje za delo v gostinstvu;

določiti vodjo lokala in podatke o tej osebi in vsaki spremembi nemudoma sporočiti fakulteti. Vodja lokala je lahko le pri uporabniku zaposlena oseba.

 

4. POSEBNI POGOJI 

Izbrani ponudnik bo moral upoštevati pravila hišnega reda fakultete, posebej v zvezi z morebitnimi eksternalijami, povezanimi z njegovim delovanjem (zunanja glasba oz. hrup ter drugi moteči dejavniki, ki bi lahko vplivali na izvedbo pouka v okviru fakultete niso dovoljeni). Glasba, ki pa jo uporabnik predvaja v lokalu, mora biti kakovostna, primerna akademskemu okolju in posamičnim programskim dogodkom.

Uporabnik ne sme trajno spreminjati vizualne podobe in razporeditve ob lokalu, kot sta določeni z medsebojno pogodbo in tem pozivom, brez predhodnega pisnega soglasja fakultete. Soglasje ni potrebno zgolj za kratkotrajne dogodke, ki so izpeljani v istem dnevu in ne posegajo v javno podobo in ugled fakultete.

Uporabnik je dolžan sam pridobiti vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti na svoje stroške in en izvod še pred začetkom obratovanja izročiti fakulteti. Vsa potrebna dovoljenja morajo biti stalno na uporabo in vpogled tudi inšpekcijskim organom. Uporabnik je sam odgovoren za spremljanje in spoštovanje predpisov s področja davčnega, delovnega prava, prava gospodarskih družb in obligacijskih razmerij ter vseh predpisov s področja opravljanja gostinske dejavnosti.

Uporabnik je dolžan pred začetkom uporabe ali če gre za večji obseg kadarkoli med trajanjem uporabe pridobiti predhodno pisno soglasje fakultete za  spremembo ali dodajanje gostinske ali druge opreme. 

Elementi opreme prostorov in naprave, ki jih bo uporabnik uporabljal za obratovanje gostinskih programov in gostinskih objektov morajo zadoščati vsem zakonskim predpisom za obratovanje gostinske dejavnosti ter veljavnim sanitarno-tehničnim pogojem.

Uporabnik je dolžan vsakokrat v letni sezoni v celoti opremiti tudi letni vrt in uporabiti nevtralne barve, ki se skladajo s celostno podobo fakultete, pri čemer zunanje oglaševanje kakršnihkoli izdelkov ni dovoljeno. Uporabnik mora pridobiti s strani fakultete predhodno pisno soglasje za vsakokratno večjo spremembo nabora opreme. 

Uporabnik s kakršnimkoli vlaganjem ne pridobi nikakršne pravice na lokalu, letnem vrtu ali skupnih prostorih fakultete, kakor tudi ne kakršnegakoli drugega premoženjskopravnega zahtevka. Uporabnik prav tako ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v poslovne prostore, ki so predmet tega poziva in ne more na tej podlagi pridobiti nikakršnih pravic.

Uporabnik je dolžan na svoje stroške skrbeti za red ter potrebno vzdrževanje in servisiranje celotnega predmeta pogodbe in izvajati popravila, ki so posledica normalne rabe. 

Uporabnik je dolžan sam kriti stroške intervencije ali večjega čiščenja, ki nastane kot posledica izvajanja dejavnosti ali kakorkoli drugače po njegovi krivdi. 

Uporabnik odškodninsko odgovarja fakulteti za vsako morebitno nastalo škodo na premoženju fakultete, ki jo povzroči sam ali njegovi zaposleni ali bi bila posledica izvajanja dejavnosti, vključno s škodo na premoženju, ki bi nastala zaradi pomanjkljivosti pri zagotavljanju reda v poslovnih prostorih in v okolici objekta fakultete, v roku 30 dni od dneva, ko je škoda zapisniško ugotovljena.

Pri uporabi prostora oziroma pri izvajanju svoje dejavnosti mora uporabnik upoštevati hišni red, požarno-varnostne predpise, predpise s področja varstva pri delu kot tudi pisna in ustna navodila pooblaščenih oseb (fakultete ali njenih pogodbenih izvajalcev), ki zadevajo varovanje objekta, prostorov in obiskovalcev. Prav tako mora upoštevati režim fakultete, povezan s prometom oziroma dostavnimi vozili.

Najemnik bo lahko spreminjal ali dodajal gostinsko in drugo opremo le po predhodnem dogovoru in s soglasjem pristojne osebe najemodajalca. Uporabnik se obvezuje, da bo obratovalni čas prostorov usklajeval s potrebami in hišnim redom fakultete in ga določil v soglasju s fakulteto. Morebitna odstopanja od opredeljenega obratovalnega časa so možna po predhodnem soglasju fakultete.Podrobnejši delovni čas lokala ter pogoji za morebitno odstopanje bodo dogovorjeni s pogodbo.

Uporabnik izrecno soglaša, da pri vsaki izvedbi dogodka na fakulteti, ki se ga udeleži 300 ali več udeležencev in ne spada v redno vsakodnevno dejavnost fakultete (podelitve, informativni dnevi, druge prireditve izven rednega programa) pripade fakulteti 50% čistega dobička od blagajniškega izkupička (inkasa). Čisti dobiček se računa glede na promet lokala v času eno uro pred pričetkom dogodka do najmanj ene ure po zaključku dogodka. Morebitne dodatne zahteve fakultete v zvezi z izvedbo dogodka se posreduje uporabniku v roku 8 dni pred dnevom prireditve. Uporabnik soglaša, da v primeru izvedbe dogodka zagotovi obratovanje lokala v času poletnega delovnega časa tudi na terasi v trajanju najmanj eno uro pred pričetkom prireditve do najmanj eno uro po zaključku prireditve.

Uporabnik se obvezuje redno, najmanj pa enkrat mesečno v okviru dejavnosti lokala zagotoviti izvedbo dogodkov, prireditev ali tematskih večerov, vsebinsko povezanih z obštudijskimi dejavnostmi posameznih študentskih društev, na podlagi njihovega zaprosila, po vrstnem redu njihovega prispetja, pri čemer pa mora biti vsem društvom zagotovljen enakopraven dostop do prostorov oz. možnosti organizacije posameznih aktivnosti.

Uporabnik se obvezuje, da se bo pri lastni organizaciji dogodkov, prireditev ali tematskih večerov v lokalu prilagajal fakultetni dejavnosti oz. namenu, v skladu s katerim je fakulteta ustanovljena, tako v  časovnem kot v vsebinskem smislu. V ta namen bo izvajana redna mesečna, po potrebi pa tudi pogostejša koordinacija med uporabnikom in fakulteto, v okviru katere bo opredeljen in predstavljen vsebinski, prostorski, zvočni in časovni načrt izvedbe dogodka, prireditve ali tematskega večera. Uporabnik je sam dolžan poskrbeti tudi za vse potrebne prijave in dovoljenja za izvajanje lastnega programa, kadar je le-to potrebno. 

Uporabnik je ob časovni razpoložljivosti dolžan fakulteti občasno, po predhodnem naročilu fakultete, oddati lokal ali njegov del v brezplačno krajšo uporabo. Brezplačna uporaba se lahko izvede le za ustanovitelja fakultete in fakulteto, zajema pa uporabo prostorov z izjemo točilnih pultov za krajši čas (neprekinjeno največ 8 ur).

Uporabnik se zaveže zavarovati poslovni prostor in opremo, ki je predmet pogodbe, proti običajnim rizikom (požar, izlitje vode, vlom,…) ter svojo odgovornost iz naslova opravljanja dejavnosti. Uporabnik se zaveže zavarovalne pogodbe, vezane na prostore in opremo, vinkulirati v korist fakultete ter polico in vinkulacijsko potrdilo predložiti fakulteti. Zavarovanje je uporabnik dolžan v času trajanja pogodbenega razmerja tekoče obnavljati.

Prostori se oddajo po sistemu videno – najeto, pri čemer je potrebno upoštevati, da se premičnine v lasti trenutnega uporabnika in druge pritikline, ki jih brez izgube vrednosti ali škode lahko odstrani in odnese trenutni uporabnik kot njihov lastnik ne oddajajo – oddaja se neopremljen prostor, v katerem trenutni uporabnik s svojo opremo izvaja gostinsko dejavnost.

Vsako podjetje se lahko prijavi le z eno ponudbo. Ponudba povezanih oseb šteje za ponudbo istega podjetja (povezane osebe so za potrebe tega poziva osebe, ki so medsebojno kakorkoli lastniško povezane z deležem 10 ali več odstotkov ene pravne ali fizične osebe v lastništvu druge ali imajo v opredeljenem deležu skupne lastnike ali so njihovi lastniki povezane osebe). 

Ob podpisu pogodbe bo moral izbrani ponudnik vplačati varščino v višini 3.000,00 EUR, na transakcijski račun najemodajalca. Vplačano varščino bo najemodajalec vrnil najemniku v celoti v nominalnem znesku (brez obresti) najkasneje 3 mesece po prenehanju ali odpovedi najemnega razmerja, pod pogojem, da najemodajalec zoper najemnika ne bo imel nobenih zahtevkov iz naslova najema poslovnega prostora kot npr. neplačana najemnina, neplačani stroški, zamudne obresti, povzročena škoda. V nasprotnem primeru se najemodajalec za navedene primere poplača iz vplačane varščine.

 

5. VIŠINA NAJEMNINE IN ČAS TRAJANJA NAJEMA 

Najemna pogodba in z njo najemno razmerje se sklepa za določen čas, za dobo 3 let od dneva prevzema lokala. Predviden začetek najemnega razmerja je v septembru 2017.

Najemnina bo določena na podlagi najugodnejše ponudbe v skladu z relevantnima zakonomin uredbo, ki bo izbrana prek tega javnega zbiranja ponudb

Ponujenih pogojev iz ponudbe kasneje ni mogoče v nobenem primeru več spreminjati. Najemnik bo moral poleg najemnine plačevati tudi sprotne obratovalne stroške (elektrika, varovanje prireditev, voda,  ogrevanje, čiščenje in odvoz odpadkov ter podobno) in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča oz. primerljive davščine

V navedene zneske ni vključen DDV.

 

6. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudba se bo štela za popolno, če bo ponudnik predložil vse zahtevane dokumente v predpisani obliki in z zahtevano vsebinoVloge po odpiranju ne bo mogoče dopolnjevati na način, ki bi vsebinsko vplival na njeno uvrstitev (tj. v delu ponujene cene oz. drugih vsebin, ki se ocenjujejo).

Ponudnik mora oddati 

v ponudbeni dokumentaciji predpisan izpolnjen obrazec Ponudba s podatki o ponudniku (obrazec 1);
dokazilo o registraciji podjetja ali redni izpis iz sodnega registra za dejavnost (katere predmet je razpis), oz. priglasitveni list (za s.p.) ki ni starejši od 30 dni pred rokomodpiranja ponudb, in iz katerega izhaja, da je ponudnik registriran za opravljanje gostinske dejavnosti;
potrdilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek (podjetja predložijo potrdila pristojnega okrožnega sodišča, gospodarski oddelek, sodni register) - dokument ne sme biti starejši od 30 dni pred rokom odpiranja ponudb; 
potrdilo o solventnosti na transakcijskem računu za pravne osebe, ki ni starejše od 30 dni pred rokom za odpiranje ponudb;
potrdilo, da je prijavitelj poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve, določene z zakonom, ki ga izda pristojni organ in ni starejši od 30 dni pred rokom odpiranja ponudb
potrdilo banke (v primeru uporabe več transakcijskih računov potrdilo vseh bank), da v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe ponudnikov račun(-i) ni(-so) bil(-i) blokiran(-i)

Poleg naštetega je obvezen ogled lokacije oziroma lokala. Ogled bo 25. 8. 2017 ob 12.00 uri v prostorih, ki se oddajajo, na Kardeljevi ploščadi 5 (prostori lokala Netcaffe) v Ljubljani. Brez potrdila o udeležbi na ogledu, ki ga bo vsak potencialni ponudnik prejel na ogledu, bo prijava zavržena. Upoštevala se bodo morebitna priložena potrdila o ogledu iz predhodnih postopkov.

Ponudnik mora oddati tudi v ponudbeni dokumentaciji predvideno izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo, s katero zagotavlja, da (obrazec 2): 

sprejema vse pogoje razpisne dokumentacije,
ni posredoval zavajajočih podatkov,
je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje z vodenjem gostinskega obrata primerljivega obsega vsaj preteklih pet let, vključno z nudenjem vsaj enostavnejšetop

Telefon: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
Šifra izdelka: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
Deli ta izdelek:
  • Katalogi:


Na vrh strani

Nastavitve uporabe piškotkov

Spletno mesto uporablja pišotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih ...

Spodaj so navedeni piškotki, pri katerih lahko upravljate z dovoljenji.

Dovoljenja uporabljenih piškotkov


Google Analytics
Statistika obiska strani
AddThis
Vtičnik za Facebook, Twitter,...