Izbor izdelkov

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine – poslovnega prostora za izvajanje gostinske dejavnosti v stavbi nove knjižnice Radovljica

29.12.2017
Splošno
Objavljeno na spletu:29.12.2017
Datum dokumenta:21.12.2017
Rok / aktualno do:25.01.2018 do 09.00
Številka zadeve:478-0053/2017
Kategorija:Javni razpisi in natečaji
Kontaktni podatki
Tanja Geltar
04 537 23 19
tanja.geltar@radovljica.si
Predmet zbiranja ponudb je oddaja v najem delno opremljenega gostinskega lokala - Kavarna v stavbi nove knjižnice na Vurnikovem trgu v Radovljici. Kavarna se oddaja v najem za določen čas 5 let z možnostjo podaljšanja, izhodiščna cena mesečne najemnine za 70,18 m2 lokala brez obratovalnih in drugih stroškov znaša 560,00 EUR. Ponudnik mora imeti vsaj 3 leta ustreznih delovnih izkušenj v gostinstvu. Ogled bo organiziran po predhodni najavi zainteresiranega ponudnika. Informacije in dodatna pojasnila: tel. št.: 04 537 23 19 (Tanja Geltar), e- naslov: tanja.geltar@radovljica.si.


Rok za plačilo varščine: 24.1.2018

Rok za oddajo ponudbe: 25.1.2018 do 9. ure.

 

 1
Občina Radovljica, Gorenjska c. 19, 4240 Radovljica, na podlagi Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, s spremembami in
dopolnitvami) ter v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, s spremembami in dopolnitvami) objavlja
Javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine – poslovnega prostora za izvajanje gostinske
dejavnosti v stavbi nove knjižnice Radovljica
1. Naziv in sedež najemodajalca - organizatorja javnega zbiranja ponudb:
Občina Radovljica, Gorenjska c. 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00
2. Predmet oddaje v najem:
Delno opremljen poslovni prostor, gostinski lokal Kavarna Knjižnica na Vurnikovem trgu
v Radovljici. Poimenovanje Kavarna Knjižnica se uporablja zgolj za potrebe tega javnega
razpisa in ni uradno ime gostinskega lokala.
Prostori, ki so predmet najema:
- gostinski lokal v izmeri 33,82 m2 (celotna površina gostinskega lokala meri 84,55 m2,
ker pa je gostinski lokal prehoden - obiskovalci knjižnice skozi tri različne vhode preko
lokala dostopajo do dvigala, ki vodi v zgornje prostore, se pri določitvi izhodiščne
višine najemnine upošteva površina 33,82 m2)
- točilni pult v izmeri 13,10 m2
- shramba kavarna 9,5 m2
- garderoba kavarna v izmeri 4,65 m2
- sanitarije M v izmeri 4,36 m2
- sanitarije Ž v izmeri 4,75 m2
Prostori, ki so predmet najema merijo 70,18 m2.
Zgoraj navedene površine so povzete iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD).
Prostori, ki so predmet najema se nahajajo v pritličju (gostinski lokal s točilnim pultom in
shrambo) in v kleti (ženske in moške sanitarije ter garderoba) stavbe 2157 848, ki leži na
parceli 1776/5, k.o. 2157 - Predtrg. Stavba še ni vpisana v kataster stavb, etažni elaborat
stavbe pa bo izdelan v kratkem.
Popis opreme, ki se nahaja v lokalu in je prav tako predmet najema je priloga tega javnega
razpisa.
Souporaba skupnih prostorov je dovoljena za prostore, ki so vezani na opravljanje gostinske
dejavnosti.
2
Najem zemljišča na severnem delu stavbe za potrebe terase Kavarne Knjižnica ni predmet
tega razpisa, ampak bo najemnik zemljišče moral najeti posebej v skladu z veljavnim
Cenikom najema zemljišč v lasti Občine Radovljica.
3. Izhodiščna cena mesečne najemnine brez obratovalnih in drugih stroškov, ki jih je dolžan
plačevati najemnik, znaša 8,00 EUR/m2 v skladu z veljavnim Cenikom najema poslovnih
prostorov, garaž in garažnih boksov v lasti Občine Radovljica z dne 1.2.2017, oz. skupaj za
70 m2 poslovnega prostora 560,00 EUR. DDV se v skladu z veljavno zakonodajo ne
obračunava.
4. Pogoji za sodelovanje:
- v tem postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki imajo
registrirano dejavnost na področju gostinstva in vsaj 3 leta ustreznih delovnih izkušenj v
gostinstvu (v zadnjih desetih letih),
- ponudnik mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Radovljica in do
zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Radovljica, sicer bo izločen iz nadaljnjega
postopka,
- zoper ponudnika ni bil in ne sme biti uveden ali začet katerikoli od postopkov zaradi
insolventnosti ali kateri izmed postopkov prisilnega prenehanja, sicer bo izločen iz
nadaljnjega postopka,
5. Drugi pogoji:
− poslovni prostor se oddaja v najem izključno za opravljanje registrirane dejavnosti na
področju gostinstva, za določen čas 5 let, z možnostjo podaljšanja;
− ponudnik mora najkasneje do srede, 24.1.2018 plačati varščino v višini ene izhodiščne
mesečne najemnine, ki znaša 560,00 EUR Varščino je potrebno nakazati na
transakcijski račun Občine Radovljica, št. SI56 0130 2010 0007 805, sklic: SI99, z
namenom: »plačilo varščine - javno zbiranje ponudb Kavarna Knjižnica«. Plačana
varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v najemnino, in sicer tako, da se v
primeru prekinitve najemne pogodbe najemnika na podlagi vplačane varščine oprosti
plačila najemnine za zadnji mesec trajanja najemnega razmerja, v primeru da ima
poravnane vse obveznosti do najemodajalca in v primeru, da na poslovnem prostoru in
opremi ni nastala škoda zaradi njegove neprimerne uporabe. V primeru, da najemnik
nima poravnanih vseh zapadlih obveznosti do najemodajalca oziroma da je na
poslovnem prostoru ali opremi nastala škoda, mu varščina zapade na račun le-teh.
Neuspelim ponudnikom bo varščina vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva
odpiranja ponudb;
− ponudnik sam nosi stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem
razpisu;
− najemnik mora izpolnjevati vse predpisane pogoje za izvajanje gostinske dejavnosti in
v ta namen mora sam in na lastne stroške zagotoviti vsa potrebna dovoljenja;
3
− gostinsko osebje – zaposleni ali pogodbeni delavci – morajo izpolnjevati predpisane
pogoje za opravljanje dela v gostinstvu;
− najemnik je dolžan redno plačevati najemnino in obratovalne stroške, stroške rednega
vzdrževanja, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (oz. druge ustrezne
dajatve) in druge stroške, za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo;
− prva najemnina se bo najemniku obračunala v mesecu začetka obratovanja gostinskega
lokala in se bo plačevala za tekoči mesec (prav tako tudi stroški, ki bodo obračunani
posebej);
− najemnik je dolžan pričeti z izvajanjem gostinske dejavnosti na dan otvoritve
Knjižnice A.T. Linharta Radovljica, ki je predvidena v mesecu aprilu 2018;
− poslovni prostor se oddaja z osnovno opremo (oprema je navedena v popisu, ki je
priloga tega razpisa) po načelu »videno – najeto«. Najemnik je dolžan poskrbeti za
ostalo opremo kavarne v soglasju z najemodajalcem na svoje stroške, pri čemer bo
oprema, ki jo bo sam zagotovil, njegova last;
− najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor, niti ne
more na tej podlagi pridobiti kakršnihkoli pravic;
− najemnik je dolžan spoštovati in promovirati opravljanje dejavnosti Knjižnice A.T.
Linharta Radovljica v poslovnih prostorih iste stavbe in se vzdržati vseh dejanj, ki bi
lahko kakorkoli povzročila motenje poslovanja le-te;
− okvirni odpiralni čas Kavarne Knjižnica je od ponedeljka do petka od 7.00 do 22.00
ure, v soboto pa vsaj v času odprtosti knjižnice od 8.00 do 13.00 ure. Tudi ob nedeljah
je Kavarna lahko odprta, ne glede na to, da bo knjižnica zaprta. Odpiralni čas je
mogoče v dogovoru z najemodajalcem spremeniti in prilagoditi glede na izkazane
potrebe obiskovalcev Kavarne.
6. V pisni ponudbi morajo ponudniki predložiti:
− ponudbeno ceno mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izklicne cene mesečne
najemnine, določene v 3. točki tega razpisa;
− izpisek iz ustreznih evidenc, iz katerega je jasno razvidno, da ponudnik opravlja
registrirano dejavnost na področju gostinstva (izpis AJPES ali iz sodnega registra za
pravne osebe oziroma priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike);
− izjavo z dokazili (reference) o ustreznih delovnih izkušnjah v zadnjih desetih letih
(zaželjene so reference v kulturnih in izobraževalnih organizacijah);
− dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno številko transakcijskega računa za
primer vračila varščine;
4
− izjavo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet kateri od postopkov zaradi
insolventnosti ali kateri izmed postopkov prisilnega prenehanja;
− potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih ponudnika, ki ni starejše od 15 dni;
− izjavo o vezanosti na dano ponudbo 60 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo
ponudbe.
Ponudnik je dolžan spremljati spletne objave organizatorja javnega zbiranja ponudb, saj ta
lahko objavi spremembe, ki jih je ponudnik pri pripravi ponudbe dolžan upoštevati. Skrajni
rok za spremembo in dopolnitev razpisne dokumentacije je 3 dni pred rokom za oddajo
ponudbe. V primeru večjih sprememb in dopolnitev razpisne dokumentacije bo organizator
javnega zbiranja ponudb podaljšal rok za oddajo ponudbe.
Šteje se, da je z oddajo ponudbe ponudnik seznanjen z vsemi pogoji tega javnega zbiranja
ponudb, ter da jih v celoti in brez pridržkov sprejema.
7. Ponudniki morajo svoje ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Občina
Radovljica, Gorenjska c. 19, 4240 Radovljica, z oznako: ponudba za najem
nepremičnine, Kavarna Knjižnica, NE ODPIRAJ. Rok: četrtek, 25.1.2018, do 9.00
ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega roka prispele na naslov
najemodajalca.
8. Javno odpiranje ponudb bo v četrtek, 25.1.2018 ob 10.00 uri v prostorih Občine
Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru
prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom, oziroma pooblastilom
ponudnika, kadar gre za pravne osebe. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in
ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od izklicne cene.
9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponudbena cena. V kolikor bo
med prispelimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bodo z najugodnejšimi ponudniki
opravljena dodatna pogajanja.
10. Sklenitev pogodbe:
Z izbranim ponudnikom se bo sklenila najemna pogodba v obliki notarskega zapisa,
najkasneje v roku 15 delovnih dni po zaključenem odpiranju ponudb oziroma izvedbi
dodatnih pogajanj. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz
razlogov, ki so na strani ponudnika, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev
pravnega posla in se vplačana varščina zadrži, organizator pa lahko k podpisu pogodbe
pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika.
11. Informacije in ogled poslovnega prostora:
Vsa dodatna pojasnila o pogojih javnega zbiranja ponudb in o nepremičnini interesenti
dobijo od 3.1.2018 dalje na sedežu najemodajalca, kontaktna oseba: Tanja Geltar, po tel.:
04 537 23 19, vsak delovni dan med 9.00 in 11.00 uro, oziroma po elektronski pošti na
naslovu: tanja.geltar@radovljica.si.
5
Ogled poslovnega prostora bo organiziran po predhodni najavi zainteresiranega ponudnika.
12. Najemodajalec oziroma Komisija za vodenje in nadzor postopka oddaje poslovnega
prostora Kavarna Knjižnica v najem, lahko postopek kadarkoli do sklenitve
pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.
Številka: 478-0053/2017
Datum: 21.12.2017
Občina Radovljica
Župan Ciril Globočnik l.r.
6
PRILOGA:
POPIS OPREME V KAVARNI KNJIŽNICA
Kavarna, notranji prostori:
• retropult
• retropult nevtralni
• točilni pult - hlajeni del, vključen ledomat
• točilni pult - pomivalni del, vključen pomivalni stroj
• hladilna vitrina
• stol v kavarni (16 x)
• miza v kavarni (7 x)
• klop
Kavarna, zunanja terasa:
• miza zunaj (8 x)
• stol zunaj (28 x)
Shramba:
• hladilna omara (2x)
• omara
• servirni voziček
• zabojnik 60 l za ločeno zbiranje odpadkov


Deli ta izdelek:
  • Katalogi:


Na vrh strani

Nastavitve uporabe piškotkov

Spletno mesto uporablja pišotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih ...

Spodaj so navedeni piškotki, pri katerih lahko upravljate z dovoljenji.

Dovoljenja uporabljenih piškotkov


Google Analytics
Statistika obiska strani
AddThis
Vtičnik za Facebook, Twitter,...