Izbor izdelkov

 Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnin v najem
I.D.: 21878101

Št. 478-320/2017 Ob-2825/17
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrež-
je 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc
(v nadaljevanju: Občina), na podlagi 29. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13
– ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO
in 76/15), 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), Pravilnika o
oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne
objave Občine Izola št. 24/09, 13/11 in 4/12) – v nadaljevanju
Pravilnik, objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnin v najem
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb:
Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola,
Slovenija, matična številka: 5874190000, davčna številka:
SI16510801, tel. 05/66-00-107, faks 05/66-00-110,
e-pošta: posta.oizola@izola.si, v nadaljevanju Občina.
II. Predmet oddaje
Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb sta:
1. Del nepremičnine s parcelno št. 1280, k.o. Izola,
v skupni izmeri 80 m2, ki predstavlja površino v centru
mesta Izola. Predmet prodaje na prodajnem mestu je
priprava in strežba raznovrstnih jedi in pijač. Izklicna
cena letne najemnine za prodajno mesto je 9.990 EUR.
Prodajno mesto se odda za obdobje od 1. 10. 2017 do
30. 9. 2022 (grafični prikaz lokacije je sestavni del razpisne
dokumentacije).
Izbrani najemnik si mora za izvajanje dejavnosti zagotoviti
vso potrebno infrastrukturo, vključno z objektom
za izvajanje dejavnosti.
Prodajno mesto je v uporabi – obstoječi uporabnik
ima prednostno pravico (skladno z drugim odstavkom
23. člena Pravilnika, tretjim odstavkom 8. člena Pravilnika).
2. Del nepremičnine s parcelno št. 1356/1, k.o. Izola,
v skupni izmeri 150 m2, ki predstavlja površino pri
vhodu v Marino Izola – površino ob parku Arrigoni.
Predmet prodaje na prodajnem mestu je priprava in
strežba ribjih jedi in raznovrstnih pijač. Izklicna cena letne
najemnine za prodajno mesto je 6.000 EUR. Prodajno
mesto se odda za obdobje od 1. 10. 2017 do 30. 9.
2022 (grafični prikaz lokacije je sestavni del razpisne
dokumentacije).
Izbrani najemnik si mora za izvajanje dejavnosti zagotoviti
vso potrebno infrastrukturo, vključno z objektom
za izvajanje dejavnosti.
Prodajno mesto je v uporabi – obstoječi uporabnik
ima prednostno pravico (skladno z drugim odstavkom
23. člena Pravilnika, tretjim odstavkom 8. člena Pravilnika).
III. Pogoji najema
Najemnina za najem posameznega prodajnega
mesta vključuje najem javne površine. Vse ostalo, kot
so senčniki, dodatne mize, stoli, dodatna streha nad
glavo in dodatni animacijski program je v domeni posameznega
najemnika in ne Občine Izola. Za kakršno
koli spremembo ali dodatne konstrukcije ob prodajnem
mestu in organizacijo animacijskega programa, mora
najemnik pridobiti predhodno soglasje Občine Izola.
Izklicna cena v razpisnem postopku je bila določena
višje izkustveno, na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in
58/16). V skladu z 2. točko 44. člena Zakona o davku na
dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB, 18/11,
78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15), DDV ni obračunan.
Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati
varščino v višini 10 % izklicne najemnine na naslov:
Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Banka
Slovenije podračun št.: 01240-0100006381, s pripisom
»vplačilo varščine, sklic 478-320/2017«. Izbranemu ponudniku
se bo varščina poračunala z najemnino, ostalim
pa bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni izbiri.
Ponudnik se zaveže, da bo pričel z izvajanjem
dejavnosti v roku 30 dni od podpisa najemne pogodbe.
Najemnina za prodajno mesto se poravna v 30 dneh
po izstavitvi računa, na transakcijski račun Občine Izola
št. 01240-0100006381, ki se vodi pri Banki Slovenije.
Plačilo najemnine v določenem roku je bistvena sestavina
najemne pogodbe, če najemnik ne poravna najemnine
v določenem roku, se šteje pogodba za razdrto.
Obročno odplačilo najemnine ni možno.
Najemnik se zaveže urediti prenos stroškov nase,
vezanih na obratovanje in uporabo zemljišča, takoj po
sklenitvi zakupne pogodbe. Najemnik si je dolžan urediti
možnosti priključitve na komunalna omrežja sam in na
svoje stroške.
Območje, ki je predmet oddaje, ni posebej varovano
ali kako drugače zaščiteno, zaradi česar Občina ne
odgovarja za nobeno morebitno škodo, nastalo na premoženju
najemnika. Zemljišča, ki ga je pridobil v najem
po tem razpisu, najemnik ne sme oddajati v podnajem.
Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustreznih
dovoljenj za obratovanje in poslovanje ter vse
davčne dajatve. Izbrani ponudnik nosi vse obratovalne
stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe
stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stro-
ške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo. Zavarovalne
police, ki jih sklepa najemnik, se morajo vinkulirati
v korist Občine. Nakup dodatne opreme in materiala, ki
so namenjeni izvajanju same dejavnosti oziroma uporabi
prostorov s strani najemnika so strošek najemnika in
v nobenem primeru ne bremenijo Občine. Najemnik je
dolžan sam pridobiti vsa ustrezna soglasja in dovoljenja
za opravljanje dejavnosti.
Najemnika se opozarja, da predstavljajo nepremič-
nine in oprema, ki so predmet najema, javno dobro,
na katerem pridobi najemnik posebno pravico njegove
uporabe, ki pa ne sme prekomerno omejevati splošne
uporabe ostalih. Nepremičnine se najemajo po načelu
videno – najeto.
Izvajanje pogodbe bo s strani najemodajalca spremljal
Urad za upravljanje z občinskim premoženjem
Občine Izola. Neizvrševanje programske ponudbe iz
prijave na razpis, bistveno odstopanje pri doseganju
obsega predlaganega načrta ureditve in opisa ponudbe,
pomenijo bistveno kršitev zakupne pogodbe in razlog za
odpoved le-te.
Občina si pridržuje pravico preverjanja skladnosti
ponudbe z izvajanjem. V kolikor se ugotovi razliko (odstopanja),
se lahko pogodba nemudoma prekine.
IV. Vsebina ponudbe
Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične
osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti.
Da se bo ponudba štela za popolno in jo bo komisija
obravnavala, mora biti ponudba v vsebini oziroma obliki
in s prilogami, kot sledi:
– izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom ponudbe
glede na merila ocenjevanja,
– fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma
izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oziroma
priglasitveni list, ki ni starejši od 8 dni glede na datum
oddaje ponudbe,
– potrdilo Davčnega urada RS o poravnanih davkih
in prispevkih, ki ni starejše od 8 dni glede na datum
oddaje ponudbe,
– izjava o poravnanih obveznostih do Občine Izola,
vključujoč obveznosti iz naslova do posrednih proračunskih
uporabnikov, obveznosti iz naslova najemnih pogodb
za poslovne prostore in stanovanja v lasti Občine
Izola ter obveznosti iz naslova nadomestil za stavbno
zemljišče,
– dokazilo o finančni sposobnosti: (za pravne osebe
BON 1 (ali BON 1/P) s podatki in kazalniki za leto 2016;
za samostojne podjetnike posameznike: BON 1/SP s
podatki in kazalniki za leto 2016),
– izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev,
– podpisan vzorec pogodbe,
– opis prodajnega programa oziroma dejavnosti, ki
se bo izvajala na prodajnem mestu,
– dokazilo o vplačani varščini v višini 10 % izhodiščne
najemnine, na naslov: Občina Izola, Sončno
nabrežje 8, 6310 Izola, Banka Slovenije podračun
št.: 01240-0100006381.
Prijavitelji morajo izpolniti vse pogoje določene v
javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
Izbrani najemnik si mora pred začetkom obratovanja
zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito
obratovanje.
V. Oddaja ponudbe
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno
na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Ponudba
mora biti izdelana kot zahteva vsebina tega razpisa
in razpisne dokumentacije. Vsebovati mora izpolnjen
obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili.
Predlagatelji morajo ponudbo oddati po pošti kot
priporočeno pošiljko najpozneje do 4. 9. 2017 (datum
poštnega žiga) na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje
8, 6310 Izola, ali osebno, v sprejemno pisarno
Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Ponudbe
morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »Javno zbiranje
ponudb – avgust 2017 – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe
bodo izločene in po končanem postopku odpiranja ponudb
neodprte vrnjene ponudniku. Ponudbe, ki bodo
nižje od ponudbene cene, ali bodo prispele po preteku
razpisnega roka, ali pa bodo v nasprotju s pogoji razpisa
ter ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina, ne
bodo upoštevane. Ravno tako ne bodo upoštevane prijave
ponudnikov, ki imajo do Občine Izola neporavnane
obveznosti. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno
30 dni od dneva zaključka razpisnega roka.
VI. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno. Prispele prijave bo
obravnavala Komisija za oddajo nepremičnega premoženja
v najem, imenovana s sklepom župana
št. 011-10/2015 z dne 3. 2. 2015.
Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 6. 9.
2017 od 15. ure dalje, v sejni sobi – pritličje Občine
Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Na odpiranju ponudb
bo komisija ugotavljala popolnost ponudb glede
na zahtevana dokazila. Nepravočasnih ponudb, ponudb
pod izklicno ceno, prijav ponudnikov, ki imajo do Občine
Izola neporavnane obveznosti ter ponudb, ki ne vsebujejo
bistvenih elementov ponudbe (obrazec ponudbe,
obvezne priloge, izjave ponudnika, parafirana pogodba,
opis programa oziroma dejavnosti, ki naj bi se na
prodajnem mestu izvajal, plačana varščina), komisija
ne bo upoštevala.
37. člen Uredbe o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), določa, da lahko
ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine
ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako
ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.
VII. Merila za ocenitev ponudb
Merili točkovanja za sestavo prednostnega seznama
prijaviteljev sta:
– Kvaliteta in zanimivost prodajnega programa oziroma
ponudbe na posameznem prodajnem mestu,
– Višina ponujene najemnine,
– Dosedanje sodelovanje z Občino Izola,
– Plačilna sposobnost (dokazovanje skozi bonitetno
oceno in dosedanji redni plačnik).
Prodajno mesto se odda prijavitelju z največjim številom
zbranih točk. Izbranih je toliko prijaviteljev, kolikor
je na razpolago posameznih prodajnih mest. V primeru,
da dva ali več prijaviteljev doseže isto število točk, se
bodo z njimi opravila pogajanja.
Merila za izbor so podrobneje opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
VIII. Postopek po odpiranju ponudb
Pristojni urad občinske uprave po prejemu zapisnika
komisije izda sklepe o izboru najemnikov, ki jih vroči
vsem ponudnikom. Ponudniki bodo s sklepom o izbiri
obveščeni najkasneje v roku pet dni po izdelavi prednostnega
seznama.
Na podlagi sklepa o izbiri bo dolžan izbrani ponudnik
v roku 15 dni od dneva poziva skleniti najemno
pogodbo. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v
navedenem roku se šteje, da je odstopil od namere za
sklenitev pravnega posla in se vplačana varščina zadrži,
Občina pa lahko k podpisu pogodbe pozove naslednjega
najugodnejšega ponudnika.
IX. Drugi pogoji javnega razpisa
Občina si pridržuje pravico, da, ne glede na ostala
določila javnega razpisa, brez katerih koli posledic zase
in/ali za kogarkoli v okviru katerega pooblastil nastopajo:
– kadarkoli ustavi in zaključi postopek po Javnem
razpisu,
– kot najugodnejšega ponudnika po Javnem razpisu
ne izbere nobenega od ponudnikov (vključno ne:
tistega, ki je ponudil najvišjo najemnino za nepremič-
nine oziroma tistega, ki je dosegel najvišje število točk
pri izpolnjevanju meril za najugodnejšega ponudnika),
– po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede
dodatna pogajanja,
– kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne
pogodbe v prilogi javnega razpisa in posledično ta popravljen/ali
dopolnjen predlog najemne pogodbe postane
priloga javnega razpisa, namesto prejšnjega,
– na lokaciji ne izbere nobenega od ponudnikov
in kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremičnin
in sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov (varščina).
Vsak ponudnik vlaga ponudbo po javnem razpisu
izključno na lastno tveganje in na lastne stroške. Vsak
ponudnik lahko predloži le eno ponudbo za najem posamezne
nepremičnine. V primeru, če bi en ponudnik
predložil več ponudb za najem posamezne nepremičnine,
Komisija ne bo upoštevala nobene. Če v postopku
javnega zbiranja ponudb ni bila dosežena vsaj izklicna
cena posameznega prodajnega mesta, je javno zbiranje
ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju
ponudb se obvesti ponudnike v osmih dneh od obravnavanja
prispelih ponudb.
XI. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka
roka za oddajo ponudb dosegljiva na spletni strani
Občine Izola, www.izola.si, zainteresirani ponudniki pa
jo lahko v času uradnih ur prevzamejo tudi v sprejemni
pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Nepremičnine, ki so predmet oddaje, si je mogoče
ogledati po predhodnem dogovoru. Dodatne informacije
v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času
uradnih ur po tel. 05/66-00-299, ali po el. pošti na:
katja.rakar@izola.si.
Občina Izola – Comune di Isola


Telefon: 05/66-00-299
E-mail: katja.rakar@izola.si
Šifra izdelka: Občina Izola
Deli ta izdelek:
  • Katalogi:


Na vrh strani

Nastavitve uporabe piškotkov

Spletno mesto uporablja pišotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih ...

Spodaj so navedeni piškotki, pri katerih lahko upravljate z dovoljenji.

Dovoljenja uporabljenih piškotkov


Google Analytics
Statistika obiska strani
AddThis
Vtičnik za Facebook, Twitter,...